EDUKATIVNI CENTAR „LEXIS PRO“

Lexis Pro je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Pružamo dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih teškoća kao i teškoća u usvajanju veština čitanja i pisanja.

Naša znanja i iskustva najviše koriste deci sa nedovoljno razvijenim govorom, teškoćama rane komunikacije, teškoćama u izgovoru pojedinih glasova, autističnog spektra, problemima pažnje i sl.

Takođe, pružamo terapiju deci školskog uzrasta sa dijagnozom disleksije, disgrafije, deficitima pažnje i drugim teškoćama u učenju.

Posebnu pažnju posvećujemo mladima koji ispoljavaju poteškoće u komunikaciji uključujući nefluentan govor, manjak samopuzdanja u socijalnom kontekstu, javnom nastupu i prezentovanju.

Nudimo terapiju bez listi čekanja . U radu sa klijentima insistiramo na fleksibilnom i individualnom pristrupu.

Adresa:
Palmotićeva 33/2, Beograd

Kontakt
Mob: 069/ 1 303 505

Email:
office@lexis.rs

www:
lexis.rs