Maternji i strani jezik – Logopedsko Edukativni Centar Lexis

Maternji i strani jezik

Maternji jezik je jezik koji osoba prvo nauči na najranijem uzrastu tj. jezik koji koristi u svakodnevnoj komunikaciji sa roditeljima.
Neophodno je da dete dobro vlada maternjim jezikom kako bi počelo da uči drugi (strani) jezik. Ukoliko dete nije dobro savladalo maternji jezik i kasni za vršnjačkom grupom, savetuje se da se ne uvodi učenje stranog jezika i da se konsultuje logoped. Dete će uspešno savladati drugi jezik samo ukoliko samouvereno koristi maternji.
Za decu koja ne odrastaju u dvojezičnoj (bilingvalnoj) sredini savetuje se da posle 3. godine dete može početi sa učenjem stranog jezika. Ovo je najproduktivniji period kod dece za usvajanje novih veština i znanja. Dete staro 3 ili 4 godine je već savladalo osnove maternjeg jezika, ovladalo pravilnim gramatičkim oblicima i ima bogat fond reči. Najbolje je da dete uči strani jezik slušajući muziku, gledajući crtane filmove ili provodeći vreme u okruženju (školi) gde se isključivo koristi strani jezik u komunikaciji.
Ambiciozni roditelji mogu uključiti učenje stranog jezika i pre 3. godine. U tom slučaju neophodno je biti na oprezu i pratiti faze u razvoju maternjeg jezika. Svaka faza usvajanja jezika mora biti prisutna tokom odrastanja od gukanja preko bablinga pa sve do progovaranja. Plan za usvajanje drugog stranog jezika roditelji mogu sprovesti i u saradnji sa našim logopedom.
Imamo iskutvo u radu sa bilingvalnom i multilingvalnom decom.

Logopedsko Edukativni Centar Lexis

 

Adresa:
Palmotićeva 33/2, Beograd

Kontakt:
Mob: 069/ 1 303 505

www:
lexis.rs