PRIVATNI VRTIĆ „SOVINA KUĆICA“

Novootvoreni vrtić u naselju Belvil na Novom Beogradu. Funkcionišemo po principu Day Care Centra za decu, vaspitno-obrazovnog modela koji se u svetu pokazao kao jedan od najfleksibilnijih i najpodsticajnijih oblika rada sa decom ranih uzrasta i kao izrazito pozitivan primer podrške porodicama sa malom decom, sa naglašenim individualnim pristupom u radu. Ono što razlikuje Day Care od standardnog predškolskog modela vaspitno-obrazovnog rada sa decom jeste manja uniformnost u vaspitno-obrazovnom programu, kao i veća fleksibilnost i otvorenost u saradnji sa porodicama, što otvara mogućnost da stručno osoblje u vrtiću svakom detetu pristupi na neposredan i individualan način u atmosferi koja poseduje više “domaći” tj. porodičan kontekst od klasičnog institucionalno organizovanog vaspitanja i obrazovanja u ustanovama.

Veliki broj dece ranog uzrasta pokazuje veću sklonost ka neformalno organizovanim oblicima vaspitno-obrazovnog rada, koji se odvija u sklopu porodičnog miljea, a u kojem su ritam i sadržaj svakodnevnice prilagođeni specifičnim interesovanjima i potrebama same porodice. Day Care nastoji da ove porodične specifičnosti što više uključi u svoj program rada zato funkciju saradnje sa porodicom stavlja na prvo mesto. Karakteristike sredine u Day Care-u su, pre svega, fleksibilan i otvoren program rada, individualan pristup svakom detetu i njegovoj porodici, individualni rad i male grupe, podsticaj originalnog izražaja svakog deteta, prilagođena ishrana i individualni razvojni plan i sl.

 

Koncept kreativnog odrastanja

Polazimo od toga da svako dete poseduje kreativne potencijale koji dolaze do izražaja u spontanim aktivnostima, kao i da je sposobno da preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju sopstvenog razvoja, pod uslovom da odrasta u sredini koja je dovoljno stimulativna, otvorena i podržavajuća za njegov razvoj i učenje. Zato je naša pedagoška misija da obezbedimo takvu sredinu u kojoj će kvalitet života deteta biti na prvom mestu. Sloboda deteta da izrazi sebe, naš je osnovni motiv i vrhovni cilj oko kojeg organizujemo svakodnevne aktivnosti i pedagoške akcije.

 

Day Care Centar

Naš vrtić funkcioniše po principu porodičnog Day Care Centra, vaspitno-obrazovnog modela koji se u svetu pokazao kao jedan od najfleksibilnijih i najpodsticajnijih oblika rada sa decom ranog uzrasta i kao program podrške porodicama sa malom decom sa izrazito individualnim pristupom. Ono što razlikuje Day Care od standardnog predškolskog modela vaspitno-obrazovnog rada sa decom jeste manja uniformnost u vaspitno-obrazovnom programu, kao i veća fleksibilnost i otvorenost u saradnji sa porodicama, što otvara mogućnost da stručno osoblje u vrtiću svakom detetu pristupi na neposredan i individualan način u atmosferi koja poseduje više “domaći” tj. porodičan kontekst od klasičnog institucionalno organizovanog vaspitanja i obrazovanja.

 

Holistički pristup dečjem razvoju

Uz stalnu svest da je dete celovita ličnost, koja se u svakom trenutku svestrano razvija, u sklopu programa organizovali smo nekoliko centara aktivnosti koji prate glavne oblasti razvoja deteta u ranom uzrastu. Centri interesovanja su smisaono povezani, prate liniju celovitog razvoja, tako da deca nemaju osećaj da veštački prelaze iz jedne celine u drugu. Takođe, ostavili smo prostor da deca u budućnosti sama osmišljavaju nove centre, u skladu sa njihovim trenutnim interesovanjima i razvojnim potrebama.

Centri interesovanja osmišljeni su kao glavne kompetencije koje dete razvija baveći se različitim aktivnostim koje podstiču njegov saznajni, fizički i socio-emocionalni razvoj, kao i razvoj govora i komunikacije.

Foto album

Adresa:
Naselje Belville, zgrada „Krin“, Đorđa Stanojevića 11b/4, Beograd

Kontakt
Mob: 060 / 01 66 500

Email:
vrtic.sovina.kucica@gmail.com

www:
sovinakucica.rs